Wet werk en zekerheid

Hier vindt u informatie over de Wet Werk en Zekerheid.

November 2017

Wo 1  Herhaling Kanjertraining / LEA overleg / GZA Do 16

 

Do 2   Vr 17  overleg CBO Fryslân
Vr 3   Za 18  
Za 4   Zo 19  
Zo 5   Ma 20  
Ma 6   Di 21  
Di 7   Wo 22

 Studiedag van de gehele stichting / GMR

Wo 8  Herhaling Kanjertraining / GZA Do 23  
Do 9   Vr 24  
Vr 10   Za 25  
Za 11   Zo 26

 

Zo 12

 

Ma 27  
Ma 13   Di 28  Directie overleg
Di 14  IB - overleg / inloopcafé Parnassys Wo 29  Fryske ûnderwiisdei / GZA
Wo 15  Taalnetwerk ism 'de Gearhing' / GZA Do 30  ledenvergadering CBO Fryslân
           

Oktober 2017

Zo 1

 

Ma 16

 

Ma 2   Di 17  Raad van Toezicht
Di 3  IB-overleg / BHV herhaling Wo 18  Basis kanjertraining / GZA
Wo 4  BHV basiscursus / Taalnetwerk / GMR Do 19  
Do 5  Dag van de Leerkracht Vr 20  Netwerk CBO Fryslân
Vr 6   Za 21  
Za 7   Zo 22  
Zo 8   Ma 23  Herfstvakantie
Ma 9   Di 24  Herfstvakantie
Di 10

 Extra GMR

Wo 25  Herfstvakantie
Wo 11  BHV basiscursus / GZA Do 26  Herfstvakantie
Do 12   Vr 27

 Herfstvakantie

Vr 13

 overleg vertrouwenspersonen

Za 28

 

Za 14   Zo 29  
Zo 15   Ma 30

 

      Di 31  Directie overleg

Nieuws